Privacy statement

Schiphol Nederland B.V. (Schiphol) wil door middel van deze Privacy Statement zo transparant mogelijk zijn over hoe Schiphol omgaat met uw persoonsgegevens en voor welke doelen die gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de CYSSEC website.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), die de taak van het Autoriteit Persoonsgegevens binnen Schiphol waarneemt, controleert of de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt.

Voor welke doeleinden verwerkt Schiphol uw gegevens via de CYSSEC website?

  1. Indien u een account aanmaakt op de CYSSEC website worden uw accountgegevens (naam en e-mail adres) gebruikt door Schiphol voor communicatie doeleinden.
  2. De webserver van de CYSSEC website verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres. Wij gebruiken IP-adressen om de website te beheren.
  3. Tijdens het bezoek aan de CYSSEC website worden cookies aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert. Schiphol gebruikt functionele cookies om de website optimaal te laten functioneren en zo relevant mogelijk te maken. Functionele cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.
  4. Via de CYSSEC website is het mogelijk om door te klikken naar websites van andere partijen. Schiphol kan geen verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens door deze andere partijen. Wij raden u aan om het privacy beleid van deze andere partijen zorgvuldig te lezen. De voorwaarden op die websites kunnen afwijken van die van Schiphol.

Bescherming van de gegevens

Schiphol doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van Schiphol die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden. Met derden die (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun rekening nemen, is Schiphol in een bewerkersovereenkomst overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de voorschriften van de AVG in acht nemen.

Uw gegevens

Schiphol zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt juist en nauwkeurig zijn. Daarnaast zal Schiphol niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is. Daarnaast worden persoonsgegevens van betrokkenen binnen Schiphol niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verder worden verwerkt. Voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens is telkens een passende bewaartermijn vastgesteld door Schiphol.

Uw rechten

Indien u wilt weten welke gegevens Schiphol van u heeft en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, uw persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken. Ook heeft u de mogelijkheid in verzet te gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een e-mailbericht te sturen naar privacy@schiphol.nl.

Ontvangers van uw gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:

  • Diegenen binnen Schiphol die belast zijn met of leiding geven aan taken op het gebied van de verwerking van uw persoonsgegevens of diegenen die daarbij betrokken zijn;
  • (Sub)bewerkers die door Schiphol worden ingeschakeld om bepaalde taken m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren;
  • Overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacy statement of klachten heeft over ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@schiphol.nl.

Wijzigingen

Schiphol behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacy beleid aan te passen. Wij raden u daarom aan regelmatig de meest recente versie van deze Privacy Statement te controleren. U kunt deze vinden op de CYSSEC website.

Deze versie is opgesteld op 29 november 2016.

Schiphol Nederland B.V.

Arrow leftTerug
Cross icon