Gebruikersvoorwaarden

U wordt verzocht de onderstaande gebruiksvoorwaarden en uitsluitingen van aansprakelijkheid zorgvuldig door te lezen voordat u deze website gebruikt.

Als voorwaarde voor uw gebruik van de website geldt dat u de website niet zal gebruiken voor doeleinden die op grond van deze gebruiksvoorwaarden of de wet onrechtmatig of verboden zijn.

1.  Geen garanties

Deze website en de daarop verstrekte informatie, door SNBV dan wel door derden, wordt aangeboden op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. Hoewel Schiphol Nederland B.V. (‘SNBV’) haar best doet om accurate en volledige informatie op te nemen op deze website, geeft SNBV geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid daarvan. Aan de op deze website verstrekte informatie kunnen om die reden geen rechten worden ontleend. SNBV garandeert evenmin dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn.

2.  Geen aansprakelijkheid

Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat SNBV geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. SNBV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor informatie of diensten van derden die via deze website worden aangeboden.

3.  Links

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar informatie en/of websites van derden waarover SNBV geen zeggenschap of controle heeft. SNBV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.

4.  Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan SNBV, andere Schiphol Group vennootschappen, eventuele licentiegevers onderscheidelijk derden die dergelijke informatie op deze website hebben geplaatst. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt een niet-exclusieve en royaltyvrije licentie in voor het verveelvoudigen of verspreiden van deze informatie, alsook het in dat verband wijzigen, vertalen of daarvan afgeleide werken vervaardigen, ten behoeve van gebruik door personen binnen en buiten de eigen organisatie, voor zover dat bevorderlijk is voor de verhoging van de digitale veiligheid van mainport Schiphol dan wel, in het geval van een bestuursorgaan, nodig is voor de uitoefening van een publiekrechtelijke taak. Het is niet toegestaan deze informatie digitaal of fysiek te publiceren of anderszins openbaar te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SNBV onderscheidenlijk de andere organisatie die de informatie op de website heeft geplaatst, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan deze site te framen.

5.  Door u aangeleverd materiaal

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor via deze website aangeleverd materiaal, met inbegrip van de betrouwbaarheid en het auteursrecht van dergelijk materiaal. Het is u verboden via deze website content te uploaden die: (i) vertrouwelijk, beschermd, vals, frauduleus, smadelijk, lasterlijk, obsceen en/of bedreigend is, de privacy of publicatierechten schendt, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten maakt en/of beledigend, onrechtmatig of anderszins bezwaarlijk is; (ii) een strafbaar feit kan vormen of kan aanmoedigen, de rechten van enige partij kan schenden of anderszins tot enige aansprakelijkheid of wetsovertreding kan leiden; of (iii) softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, grootschalige mailings of enige vorm van “spam” bevat. Het is u verboden een vals e-mailadres of andere identificatiegegevens te gebruiken, zich als andere persoon of entiteit voor te doen of zich schuldig te maken aan misleiding omtrent de oorsprong van content.

Arrow leftTerug
Cross icon